1. W Centrum Kukułka może przebywać jednocześnie nie więcej niż 20 dzieci.

2. Centrum Kukułka sprawuje opiekę nad dziećmi od 4-10 lat.

3. Dzieci poniżej 4 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw pod stałą opieką Rodziców lub wyznaczonych Opiekunów.

4. Na salę zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia (woda jest dostępna bez ograniczeń w naszej placówce).

5. Na salę wchodzimy w skarpetkach, a buty i ubrania pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.

6. Personel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.

7. W sytuacji odebrania dziecka przed ustaloną godziną nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany czas zabawy.

8. Prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu do kontaktu.

9. Pracownik Centrum Kukułka jest zobowiązany wystawić Państwu pokwitowanie przyjęcia i przekazania Dziecka. Nie dostałeś kwitu zadzwoń pod numer 509 774 560.

10. Dla bezpieczeństwa Waszych dzieci będą one oddawane tylko osobie która je przyprowadziła lub innej osobie tylko po wcześniejszym ustaleniu i podaniu danych osobowych.

11. Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do uiszczenia wszelkich opłat za usługi wynikających z cennika.

12. Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do poniesienia kosztów naprawy w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie przez ich dzieci, a nie wynikających z normalnego użytkowania sprzętu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to podstawa. Dlatego w Kukułce Twoje Dziecko bawi się na sprzęcie posiadającym niezbędne atesty, pod stałą opieką osoby dorosłej. Dopilnujemy aby dzieci bawiły się w nieskrępowany, a zarazem bezpieczny sposób, a regulamin placu zabaw był ściśle przestrzegany.

Kadra

Państwa Dziećmi opiekują się:

  • pedagog logopeda mgr Agnieszka Jakubowska (Uniwersytet Gdański kier. Edukacja Wczesnoszkolna i Logopedia, Pedagogika Ogólna)
  • pedagog Marta Solińska( Pomorska Akademia Pedagogiczna kier. Pedagogika opiekuńczo-Wychowawcza i Praca Socjalna)